Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 28.11.2020 година, од 12:00 дo 16:00 часот, стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека (од км 6+300 до км 6+500).

Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 27.11.2020 година (Петок) од 12:00 дo 16:00 часот, стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека (од км 6+300 до км 6+500);

Од МАК ТЕК ДООЕЛ известуваат дека на ден 26.11.2020 година во период од 12:00 до 16:00 часот, стручниот тим ќе изврши минирање на локалитет автопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека од км 6+300 до км 6+500

Од фирмата Рудпроект  известуваат дека на ден 25.11.2020 година од 08:00 до 16:00 часот на површинскиот коп “Превелец”о. Велес, ќе се изврши минирање.