Од фирмата Мак Дрил - Кавадарци известуваат дека на ден 17.03.2020 година, на каменоломот Говрлево во сопственост на Цементарница УСЈЕ, ќе извршат минирање во период од 11:00 до 15:00 часот.  

Од Фирмата РУДПРОЕКТ известуваат дека на ден 10.03.2020 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот на површионскиот коп „Цуцул“ – Говрлевска Краста – Скопско, ќе врши минирање.

Од каменолом- Говрлево, сопственост на АД Цементарница Усје, известуваат дека на ден 09.03.2020 година на каменоломот Говрлево, во периодот од 11:00- 15:00 часот ќе биде изврешено минирање од страна на овластената фирма МАК-ДРИЛ од Кавадарци.

Од Рудопроект известуваат дека на ден 06.03.2020 година во период од 08:00 до 16:00 часот,  за потребите при изградбата на експресниот пат Штип - Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе биде извешено минирање.