Од ДООЕЛ Руд Проект известуваат дека на ден 12.11.2019 год. (вторник) во периодот од 08.00 до 16.00 часот на површинскиот коп за калцитски мермер Зелениковец – Говрлевска Краста – Скопско, од нивна страна ќе се изврши минирање.

Рудпроект Скопје известува дека на ден 11.11.2019 година во периодот од 10:00 до 16:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирање.

Рудпроект Скопје известува дека на ден 09.11 и 11.11.2019 година во периодот од 10:00 до 16:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирање.

                 

Од АД Силика Минерал – Македонски Брод известуваат дека на ден 06.11.2019 година, во времето од 12:30 до 15:00 часот, ќе извршат три минирања.

РУД Проект известуваат дека на ден 06.11.2019 година, од 09:00 до 16:00 часот, на површинскиот коп Превалец 1, општина Велес ќе извршат минирања. Исто така известуваат дека на ден 07.11.2019 година, во периодот од 09:00 до 16:00 часот, на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе извршат минирања.