ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 20.02.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 10:00 до 14:00 часот корисниците од дел од с.Софилари (опш.Штип);
  • Од 12:30 до 14:30 часот корисниците од дел од с.Три Чешми кон с.Сушево и с.Сушево (опш.Штип);
  • Од 09:00 до 13:00 часот корисниците од дел од ул.Кара Трифун (опш.Аеродром);
  • Од 10:00 до 14:30 часот корисниците од дел од улиците Борис Кидриќ, Индустриска, Орце Николов, Даме Груев, Истра (опш.Пехчево);
  • Од 06:00 до 07:00 часот корисниците од улиците Никола Карев, преку горниот дел на булевар Гевгелија, населба Караорман, кон Моински пат, М. Тито, Солунска, Ј. Јосифовски, Загребачка, Сараевска, се до И. Миов и индустриските објекти на Моински пат (опш.Гевгелија);
  • Од 09:00 до 14:30 часот корисниците од дел од с.Талашманце (опш.Кратово);
  • Од 10:00 до 14:00 часот корисниците од станбена зграда на бул.ЈНА бр.5 (опш.Штип);
  • Од 10:00 до 14:00 часот корисниците од ул.Св.Климент Охридски бр.15 (опш.Аеродром);
  • Од 09:00 до 13:30 часот корисниците од дел од ул.Знеполе, ул.Мајски манифест и ул.Штросмаерова, дел од ул.Ѓорче Петров раскрсница со ул.Мис Стон (опш.Ѓорче Петров);
  • Од 10:00 до 14:00 часот корисниците од Сувенир, Самоков, с.Зркле с.Лупште с.Ковче, с.Инче, с.Могилец, с.Белица, с.Брезница, Резерворат Јасен, с.Бенче, с.Звечан, с.Брест, с.Ботушје, с.Растеш с.Требовље, с.Близанско, с.Здуње, с.Волче (опш.Македонски Брод);