ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 19.02.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 10:00 до 12:00 часот корисниците од с.Сушица (опш.Гостивар);
 • Од 10:00 до 15:00 часот корисниците од селата Ношпал и Добрушево (опш.Прилеп);
 • Од 09:00 до 14:00 часот корисниците од с.Сарај - дел од ул.6 (опш.Сарај - Скопје);
 • Од 09:00 до 14:00 часот корисниците од сите стопански и нестопански корисници од  селата  Удово, Јосифово, Горна Мала и Калково (опш.Гевгелија);
 • Од 09:30 до 14:00 часот корисниците од м.в.Кишовица, Пречистителна станица и КПД Затвор (опш.Прилеп);
 • Од 09:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.Глобочичка и ул.ЈНА (делот околу брашнарите) (опш.Струга);
 • Од 09:30 до 14:00 часот корисниците од реон Водоцрп и делот од улицата кон Касарните (опш.Штип);
 • Од 08:30 до 15:30 часот корисниците од дел од ул.Козара - броеви од 1 до 22 и дел од ул.Шарски Одреди (опш.Центар - Скопје);
 • Од 09:45 до 14:30 часот корисниците од селата Саса, делови од Косевица, Моштица и Павлич Дол (опш.Делчево);
 • Од 09:00 до 13:00 часот корисниците од с.Волково – улиците 11, 13, 15, 17, 49, 59, 61, 63, 65, 67,100 и други под улици, нас.Стопански двор, Галафарм и Рафмак (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • Од 11:00 до 13:30 часот корисниците од дел од ул.Герника околу железничка станица Драчево и корисници околу железничка станица Драчево (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • Од 10:00 до 15:00 часот корисниците од м.в.Попова Кула, индустриските објекти на Нафтовод и Пумпи станици за Демир Капија (опш.Демир Капија);
 • Од 11:00 до 13:00 часот корисниците од ул.Даме Груев - згради ламела A1, Б1 и Б2 (опш.Охрид);
 • Од 09:00 до 11:00 часот корисниците од амбуланта и Детска Градинка на овие улици, ул.Хаџи Јован Шишков од бр.1 до бр.43, ул.Демирхисарска од бр.1 до бр.76 и ул.Индира Ганди од бр.50 до бр.60 (опш.Шуто Оризари - Скопје);
 • Од 09:00 до 15:00 часот корисниците од ул.Сирма (опш.Охрид);
 • Од 10:00 до 14:00 часот корисниците од дел од ул.Маршал Тито (кај буби) во Неготино (опш.Неготино);
 • Од 09:30 до 14:30 часот корисниците од дел од с.Приковци (опш.Кратово);
 • Од 09:30 до 15:00 часот корисниците од жолта зграда на ул.Васко Канагелески (опш.Куманово);
 • Од 12:00 до 14:00 часот корисниците од ул.Виничка од бр.1 до бр.65, ул.Црноок од бр.1 до бр.30, ул.Индира Ганди од бр.1 до бр.60 и ул.Вашингтонска од бр.9 до бр.39 (опш.Шуто Оризари - Скопје);
 • Од 08:30 до 15:00 часот корисниците од ул.Белградска и објектите во близина (опш.Центар - Скопје);
 • Од 10:00 до 12:00 часот корисниците од ул.Момчило Јорданоски кон Расадник, ул.Марко Цепенков, Болнички комплекс зграда Карадак и ул.Момчило Јорданоски пред бараките (опш.Охрид);
 • Од 10:30 до 15:00 часот корисниците од ул.Козле од бр.106 до бр.132 (опш.Карпош - Скопје).