Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 17.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Долна Бањица (област кај сушара) (опш.Гостивар);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.В.Влаховиќ, делот кај Центар за социјални работи и Каракански Бавчи (опш.Штип);
 • Од 09:30 до 17:00 часот, корисниците од с.Рожден (опш.Кавадарци); Ел
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од делови од улиците Милан Мијалковиќ, Мегленска и Мариовска (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • Од 13:35 до 14:00 часот, корисниците од селата Нерези, Пискупштина, Безево, Јабланица и Горно Луково (опш.Струга);
 • Од 11:00 до 12:00 часот, корисниците од Требош - дел од потрошувачите на сред село (опш.Тетово);
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од улиците св. Кирил и Методиј, Вардарска, Ѓорче Петров, Видое Смилевски Бато и Александар Македонски (опш.Струмица);
 • Од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од улиците 23-ти Август и Задарска (опш.Берово);
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Шампион и објектите околу Шампион - Бестфуд и Шампион - Бестфуд, Кеј 8-ми Септември и црква св. Тројца (опш.Струмица);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Охридска (опш.Кичево);
 • Од 11:00 до 12:00 часот, корисиниците од селата Луково, Модрич, Дренок, Нерези, Пискупштина, Безево, Јабланица и Брана (опш.Струга);
 • Од 14:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Модрич, Дренок, Погон Проминг и рибник Луково (опш.Струга);
 • Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од нас.Вера Которка (студена вода) (опш.Куманово);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Порој - дел од објектите кај гробиштата (опш.Тетово);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Главовица и Цера (опш.Делчево);
 • Од 06:00 до 07:00 часот, корисниците од нас.Спортско рекреативен центар Делчево, дел од улиците Орце Николов, Пиринска, Скопска, Кеј на Ослободување и Белградска (опш.Делчево);
 • Од 09:10 до 16:00 часот, корисниците од с.Доленци Д.Хисар, с.Железнец, рибник Акваленд, Хидроцентрала Кушница, с.Големо Илино и Зенго Доленци со околните стопански и нестопански објекти (опш.Битола);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од улиците Првомајска, Партизанска, 4-Јули, 11-ти Декември, Димитар Божанов и 8-ми Март (опш.Делчево);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Наум Охридски и дел од улиците до неа (Чедомир Кантрџиев, 474 и Банско) (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Витолиште, Бешиште, Полчиште, Старавина, Будимирци, Зович и Градешница (опш.Прилеп);
 • Од 08:00 до 09:00 часот, корисниците од ул.Кузман Јосифоски Питу, дел од деловни простори и услужни фирми кои се напојуваат од трафостаница Стара Пожарна (опш.Струга).