ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден            10.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Ѓорче Петров бр.73 и околните броеви и улици (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
  • Од 08:15 до 14:00 часот, корисниците од дел околу гробиштата во с.Радишани, од улиците 15 и Радишанска – во околина на последна 57 и Пат за Побожје (опш.Бутел – Скопје);
  • Од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од селата Трново и Голема и Мала Црцорија (опш.Крива Паланка);
  • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Бистра Планина (опш.Прилеп);
  • Од 08:30 до 11:00 часот, корисниците од дел од с.Велгошти – од мостот кај Отпад до Оревон (опш.Охрид);
  • Од 07:30 до 08:00 часот, корисниците од ул.Мирче Ацев и дел од ул.Невена Стојкова (опш.Струмица);
  • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од улиците 11ти Септември и Јосиф Јосифовски, Деловни објекти, продавници од плоштадот према Златари, Охридска Банка и Халк Банка (опш.Ресен);
  • Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од дел од улиците Орце Николов, 19ти Октомври и Пиринска (опш.Делчево);
  • Од 10:00 до 11:30 часот, корисниците од селата Скудриње, Аџиевци, Присојница, Могорче, Осој, Гари, Лазарополе, Тресонче, Росоки и Селце, Скутекс, Јатекс, Каплан и МЛ Гари (општини Дебар и Маврово-Ростуше);
  • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од улиците Мице Козар, Адем Адемоски и Пиринска (опш.Прилеп).